Priser

Oppdrag faktureres etter medgått tid i saken. Det faktureres for hvert påbegynte kvarter.

Timepris vil variere mellom kr. 1121 og 1850 etter oppdragets art, vanskelighetsgrad og øvrige forhold. Timepris avtales med den enkelte kunde. 

Timepris for privatkunder vil som oftest ligge mellom kr. 1300 og kr. 1700.

Timepris for næringslivskunder vil som oftest ligge mellom kr. 1600- og kr. 1800.

I enkelte sakstyper kan det innvilges fri rettshjelp. For saker hvor det innvilges fri rettshjelp påløper normalt egenandel tilsvarende den offentlige salærsats p.t  kr 1121 dersom saken utenfor domstolene. Dersom saken behandles for domstolene påløper en egenandel på 25% av mottatt støtte maksimalt  8 ganger den offentlige salærsats p.t. kr 8968,-.

For enkelte sakstyper påløper ingen egenandel. Dette gjelder for eksempel i enkelte typer straffesaker der forsvarer og bistandsadvokat dekkes av det offentlige, samt ved enkelte tvangssaker etter barnevern – og helselovgivningen.

Ta kontakt dersom du lurer på om saken din dekkes av ordningen med fritt rettsråd eller fri rettshjelp.